Struktura

Struktura Spółdzielni składa się z następujących organów:

Organem kontrolnym Spółdzielni jest pięcioosobowa Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodnicząca Rady: Pani Kadeja Zofia


Zastępca przewodniczącej: Pani Piła Teresa


Sekretarz: Pan Jerzy Uchto

Oraz członkowie:

Nowaczek Ewa

Łanecki  Ryszard

Zarząd

Prezes Zarządu: Pan Jerzy Filus